Iekšējās kārtības noteikumi

PDF


1. Saudzēt un nebojāt iekārtas, inventāru, telpas, savas un biedru lietas.

2. Par tīšu iekārtu, inventāra, telpu un citu lietu bojāšanu tiek sastādīts akts, jāatlīdzina materiālie zaudējumi.

3. Taupīt elektoenerģiju un ūdeni.

4. Ievērot tīrību un kārtību ģērbtuvēs, koplietošanas telpās un sporta nodarbību vietās, kā arī aktīvi piedalīties kārtības uzturēšanā.

5. Sporta nodarbībās piedalīties sporta tērpos (īsajos vai garajos, atkarībā no nodarbību vietas temperatūru) un ar piemērotiem apaviem cīņas sportam.

6. Izpildīt treneru un skolas administrācijas prasības.

7. Nodarbības notiek atbilstoši treniņu sarakstam. Izmaiņas jāsaskaņo ar direktori.

8. Bez trenera aizliegts ieiet nodarbību telpās. Treneri pēc nodarbībām aiziet no sporta telpām kopā ar audzēkņiem.

9. Par kārtību nodarbību vietā un ģērbtuvēs atbild nodarbību vadītājs.

10. Par personiskajām mantām atbild audzēkņi. Treneris, ja mantas uzticētas viņam.

11. Nodarbības laikā visi audzēkņi atrodas nodarbības vietā, trenera atbildībā.

12. Par audzēkņu drošību atbild nodarbību vadītājs.

13. Nodarboties pie vingrošanas sienas un trenažieru zālē atļauts tikai trenera uzraudzībā.

14. Par atslēgām un inventāru atbild nodarbību vadītājs. Pēc treniņa treneris inventāru, nodarbību vietu rūpīgi sakārto.

15. Nepiederošām personām nodarbību vietā un ģērbtuvēs ieeja aizliegta.

16. Nodarbību laikā aizliegts lietot košļājamo gumiju.

17. Lai nesavainotu sevi un treniņu biedrus – gredzenus, ķēdītes, auskarus pirms treniņa jānoņem.

18. Sporta telpās aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas.

19. Operatīvo dienestu izsauc pa telefonu 112

20. Audzēkņus ar iekšējās kārtības noteikumiem, par ko parakstās žurnālā, iepazīstina treneris.

21. Iekšējās kārtības noteikumi attiecas uz visām personām, kuras uzturas K.Kundziņa cīņas sporta skolā.

Audzēkņu pienākumi

 • Regulāri piedalīties mācību treniņu nodarbībās, ievērojot drošības tehnikas noteikumus un disciplīnu;

 • Mērķtiecīgi apgūt profesionālās ievirzes sporta veidu programmu, veicināt savu sportisko izaugsmi;

 • Ievērot izglītības iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;

 • Stingri ievērot medicīniskās kontroles prasības;

 • Rūpēties par izglītības iestādes inventāra saglabāšanu un kārtību;

 

Audzēkņu tiesības

 

 • Piedaloties mācību un treniņu procesā, apgūt profesionālās ievirzes izglītību;
 • Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

 • Izglītošanās procesā izmantot izglītības iestāžu telpas un citas informācijas krātuves, mācību līdzekļus;

 • Saskaņā ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem izmantot izglītības iestādes materiāli tehnisko bāzi vai īrētās sporta bāzes;

 • Saņemt veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību;

 • Saņemt pedagoga palīdzību izvēlētā sporta veida apguvē;
 • Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;
 • Prasīt cieņas pilnu un korektu izturēšanos pret sevi;

 • Saņemt motivētu savu zināšanu un prasmju novērtējumu.

 

 

 

Atbalstītāji